Details view

Details to gene: APOE
Detail inforamtion to gene: APOE
Gene symbol APOE
Gene description apolipoprotein E
Type protein-coding
Gene aliases AD2
apoprotein
MGC1571
LPG
Species Human
Chromosomal location 19q13.2
External Data
Entrez Gene:348 EnsEMBL:ENSG00000130203 HGNC:613 HPRD:00135
OMIM:107741 BioGPS Nextbio GENT
Functional associations to gene: APOE
LoMA associations
RNA Seq - Normal Tissues
Microarray - BioGPS Normal Tissues
Microarray - NCI60 Tumor Celllines
Microarray - CellNavigator
Microarray - CellMinerHCC
GeneOntology
Associated Pathways